سرویس‌  دوره‌ ای گیربکس

سرویس‌ های دوره‌ ای گیربکس اتوماتیک خودرو  نیز مانند سایر اجزای خودرو نیاز به بازدید های دوره ای دارد. سرویس دوره ای بنا به توصیه کمپانی سازنده وابسته به کارکرد کیلومتر یا زمان باید صورت گیرد. تعویض روغن، فیلتر و سرویس‌ های دوره‌ ای  به موقع، رانندگی اصولی و آگاهی نسبی از عملکرد گیربکس، نقش مهمی در افزایش طول عمر قطعات گیربکس دارد.

فروش گیربکس خودرو وارداتی

لازم به توضیح است زمان توصیه شده برای تعویض روغن و سرویس‌ دوره‌ ای بین ۲۰۰۰۰ کیلومتر تا ۶۰۰۰۰ کیلومتر میباشد. لازم به ذکر است یکی از عوامل تعیین زمان تعویض روغن و سرویس‌ های دوره‌ ای ، شرایط رانندگی میباشد. برای مثال رانندگی در ترافیک باعث افزایش دمای روغن و کاهش عمر آن میشود. لذا تویوکارا توصیه میکند که رانندگان محترم، تعویض روغن گیربکس بین ۲۰۰۰۰کیلومتر تا ۳۰۰۰۰کیلومتر انجام دهند.